Urzędy pracy zarejestrowanym bezrobotnym proponują różnorodne formy wsparcia. Wśród nich można wymienić te, które są zwolnione od podatku oraz te, od których nalicza się zaliczkę na podatek dochodowy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o przychodach stanowiących podstawę opodatkowania. Zalicza się do nich również wszelkiego rodzaju zasiłki wypłacone przez Urząd Pracy. Wówczas bezrobotny otrzymuje pit z urzędu pracy i jest zobowiązany do wykonania rocznego rozliczenia. Ponadto może również w tym roku przed rejestracją w UP uzyskać jakieś inne dochody, na przykład z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Zatem na pytanie czy bezrobotny musi składać roczne zeznanie PIT nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Bezrobotny zobowiązany jest rozliczyć wówczas, gdy został zwolniony z pracy w trakcie ubiegłego roku podatkowego i zarejestrował się w urzędzie pracy. W takiej sytuacji otrzyma informację PIT-11 od byłego lub byłych pracodawców i na tej podstawie wypełni odpowiedni formularz zeznania. Jeśli zaś po utracie pracy bezrobotny otrzymał z urzędu wypłaty podlegające opodatkowaniu, otrzyma również pit z urzędu pracy. Wtedy informacje z tego dokumentu również wpisuje do rocznego zeznania.
W tym miejscu warto wspomnieć, iż na rocznym formularzu nie ma rubryki, w której zasiłek dla bezrobotnych byłby wprost wymieniony. Kwotę zasiłków wypłaconych przez urząd pracy należy wpisać w rubryce zatytułowanej „ inne źródła”